Monday June 18 , 2018

Позив за подношење понуда - ЕКСКУРЗИЈА

 

ОШ “Јелица Миловановић“ Јавна набавка број: НМВ-02/2017

Сопот, Кнеза Милоша 12

Број: 872-3/17

Датум: 25.09.2017.

На основу члана 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и

ОСНОВНА ШКОЛА

ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ

Сопот, ул. Кнеза Милоша 12,

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу

ОШ “Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, Сопот, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса: www.jelica.edu.rs

Врста наручиоца: Установа основног образовања

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

3. Врста предмета: набавка услуге.

4. Предмет јавне набавке: набавка услуге организовања и извођења екскурзије и наставе у природи, обликоване у више посебних целина ( партија ) и то:

ПАРТИЈА 1 једнодневна екскурзија за ученике I разреда,

ПАРТИЈА 2 једнодневна екскурзија за ученике II разреда,

ПАРТИЈА 3 једнодневна екскурзија за ученике III разреда,

ПАРТИЈА 4 једнодневна екскурзија за ученике IV разреда,

ПАРТИЈА 5 једнодневна екскурзија за ученике V разреда,

ПАРТИЈА 6 дводневна екскурзија за ученике VI разреда,

ПАРТИЈА 7 дводневна екскурзија за ученике VII разреда,

ПАРТИЈА 8 дводневна екскурзија за ученике VIII разреда,

ПАРТИЈА 9 настава у природи за ученике I-IV разреда.

5. Назив и ознака из Општег речника набавке: 63510000 Услуге путничких агенција и сличне услуге и 55110000 Услуге хотелског смештаја.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта www.jelica.edu.rs

8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Рок за подношење понуда је 03.10.2017. године. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 11.30 часова, без обзира на начин на који су послате. Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 11.30 часова. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге организовање и извођење екскурзије и наставе у природи (навести бр. партије), НМВ-02/2017 – НЕ ОТВАРАТИ», на адресу: ОШ “Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, Сопот, или лично преко Секретаријата школе. Понуда се подноси у затвореној коверти овереној печатом подносиоца понуде, и са наведеним називом и адресом.

9. Место, време и начин отварања понуда

Отварање понуда је јавно, 03.10.2017. године. Понуде ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест у 12.00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ОШ “Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, Сопот, на првом спрату, канцеларија директора школе.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда.

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

12. Лице за контакт:

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем Захтева Комисији за јавне набавке на факс 011/8251-067, или електронском поштом на e-mail : sekretar@jelica.edu.rs

Директор

Ратко Борикић

 

User Rating: / 1
PoorBest