Monday June 18 , 2018

Одлука о додели уговора - ЕКСКУРЗИЈА

 

ОШ „Јелица Миловановић“

Сопот, Кнеза Милоша 12 Број: 872-6/17

Датум: 04.10.2017. године Јавна набавка број: НМВ-02/17

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор доноси:

О Д Л У К У

о додели уговора

Уговор за jaвну набавку мале вредности, НМВ-02/2017, додељује се понуђачу “Mivex” D.O.O. из Београда, ул. Драгице Кончар бр. 21, број понуде 895 од 02.10.2017. године, а за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Образложење

Наручилац је дана 25.09.2017. године донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 872-1/17, за јавну набавку НМВ-02/2017 услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи, обликоване у више посебних целина (партија).

За наведену јавну набавку наручилац је дана 25.09.2017. године објавио Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и својој интернет страници: www.jelica.edu.rs.

Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 03.10.2017. године до 11.30 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 понуда за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 следећег понуђача:

 

Број под којим је понуда заведена код наручиоца

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат

пријема

895

Mivex“ д.о.о. из Београда

02.10.2017.

13:20

 

Неблаговремених понуда није било.

Отварању понуда није присуствовао представник понуђача.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стучној оцени понуда број 872-5/17 од 03.10.2017. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

 

Предмет јавне набавке

Услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи

Редни број јавне набавке

НМВ-02/17

Апропријација у буџету/фин.плану

422411

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-a)

3.700.000,00 динара

 

2) Нема одбијених понуда.

3)

Партија 1.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

5.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

2.400,00

300 дана

-

 

Партија 2.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

3.185,00

300 дана

-

 

Партија 3.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

5.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

2.350,00

300 дана

-

 

Партија 4.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

5.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

2.880,00

300 дана

-

 

Партија 5.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

5.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

2.430,00

300 дана

-

 

Партија 6.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

6.990,00

300 дана

Термин 07.06.-08.06.2018.

 

Партија 7.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

6.990,00

300 дана

Термин 07.06.-08.06.2018.

 

Партија 8.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

6.990,00

90 дана

Термин 26.10.-27.10.2017.

 

Партија 9.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

15.950,00

300 дана

Термин 14.05.-28.05.2018.

 

Након спроведеног стручног оцењивања понуда, Комисија је констатовала да је за јавну набавку услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи за потребе ОШ „Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, Сопот, у поступку јавне набавке мале вредности, број НМВ-02/17, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 25.09.2017. године, за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 прихватљива понуда „Mivex“ D.O.O. из Београда, као једина понуда, па је предложила наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор за партије од 1 до 9.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку за доделу уговора по партијама, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку

о додели уговора за свих девет партија наведеном понуђачу, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.

ОШ „Јелица Миловановић“ Сопот ће у својству Наручиоца, закључити уговор о јавној набавци (за сваку партију појединачно) са наведеним понуђачем, чија је понуда изабрана као прихватљива у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 112. и 113. Закона о јавним набавкама.

ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може

наручиоцу поднети захтев за заштиту

права у року од 5 дана од дана објаве

исте на Порталу јавних набавки. .

.

Директор школе,

Ратко Борикић

 

User Rating: / 1
PoorBest