Monday June 18 , 2018

Обавештење о закљученим уговорима - ЕКСКУРЗИЈЕ

 

ОШ „Јелица Миловановић“

Сопот, Кнеза Милоша 12 Број: 872-8/17

Датум: 13.10.2017. године Јавна набавка број: НМВ-02/17

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

· Назив наручиоца: Основна школа „Јелица Миловановић“

· Адреса наручиоца: Кнеза Милоша 12, 11450 Сопот

· Интернет страница наручиоца: www.jelica.edu.rs

· Врста наручиоца: Јавна установа

· Делатност: Образовање 8520

· Врста поступка: Јавна набавка мале вредности по партијама

· Врста предмета: Услуге

· Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи обликована у више посебних целина (партија) и то:

ПАРТИЈА 1 – једнодневна екскурзија за ученике I разреда

ПАРТИЈА 2 – једнодневна екскурзија за ученике II разреда

ПАРТИЈА 3 – једнодневна екскурзија за ученике III разреда

ПАРТИЈА 4 – једнодневна екскурзија за ученике IV разреда

ПАРТИЈА 5 – једнодневна екскурзија за ученике V разреда

ПАРТИЈА 6 – дводневна екскурзија за ученике VI разреда

ПАРТИЈА 7 – дводневна екскурзија за ученике VII разреда

ПАРТИЈА 8 – дводневна екскурзија за ученике VIII разреда

ПАРТИЈА 9 – настава у природи за ученике I-IV разреда

· Назив и ознака из општег речника набавке је шифра 63510000 Услуге путничких агенција и сличне услуге, 55110000 Услуге хотелског смештаја.

· Уговорена укупна вредност без ПДВ-а:

3.700.000,00 динара

· Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

· Број примљених понуда: 1 понуда за све партије.

· Понуђена јединична цена код једине исправне и прихватљиве понуде по ученику:

Партија 1 2.029,16 динара без ПДВ-а, 2.435,00 динара са ПДВ-ом

Партија 2 2.654,16 динара без ПДВ-а, 3.185,00 динара са ПДВ-ом

Партија 3 1.958,33 динара без ПДВ-а, 2.350,00 динара са ПДВ-ом

Партија 4 2.350,00 динара без ПДВ-а, 2.880,00 динара са ПДВ-ом

Партија 5 2.025,00 динара без ПДВ-а, 2.430,00 динара са ПДВ-ом

Партија 6 5.825,00 динара без ПДВ-а, 6.990,00 динара са ПДВ-ом

Партија 7 5.825,00 динара без ПДВ-а, 6.990,00 динара са ПДВ-ом

Партија 8 5.825,00 динара без ПДВ-а, 6.990,00 динара са ПДВ-ом

Партија 9 13.291,66 динара без ПДВ-а, 15.950,00 динара са ПДВ-ом

· Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

· Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.10.2017. године

· Датум закључења уговора: 10.10.2017. године

· Основни подаци о добављачу: MIVEX D.O.O. Београд, Драгице Кончар 21

· Период важења уговора: током 2017. и 2018. године – до реализације екскурзије и наставе у природи и уплате последње рате понуђачу према уговору.

 

User Rating: / 2
PoorBest