Monday June 18 , 2018

Опремљеност школе

Опремљеност школе наставним средствима и училима опште намене износи око 60 % од прописаног Норматива, док је опремљеност за поједине наставне предмете мањи у просеку и износи око 50% Норматива. Иначе за поједине предмете, нарочито у млађим разредима, тај проценат је знатно нижи.

Имајући у виду и чињеницу да школа поседује нека наставна средства и дидактичке материјале који нису предвиђени одговарајућим Нормативом, а врло функционално се користе у савременој настави, може се рећи да су збирни резултати већи од 50 и 60%.

Ако наведени списак упоредимо са одговарајућим Нормативом уочићемо да се знатан број средстава приближава оптимуму или га надмашује. Све ово потврђује да школа континуирано посвећује пуну пажњу модернизацији наставног процеса и примени савремене образовне технологије, па систематски врши набавку опреме и учила, ради опремања специјализованих учионица и учионица опште намене. Правилна је оријентација да се набавка учила усмери, пре свега на задовољавање захтева постављених у заједничком плану и програму, при чему треба поштовати принцип равномерности и давању предности предметима који су испод оптималног минимума.

У школској 2005/06. години започета је реализација пројекта “увођење нових технологија у наставни процес”, тако је купљено три рачунара, видео пројектор и музичко појачало са звучницима и микрофонима, као и специјализована учионица са 20 рачунара. Процес се наставља.

У предмете који се по степену опремљености издвајају, спадају: математика, музичка култура (у млађим и старијим разредима), затим техничко образовање, хемија физика историја, географија и информатика

У матичној школи наставна средства за разредну наставу груписана су у једној просторији, одакле се узимају по потреби, што представља један вид рационализације.

Посебан проблем за опремање подручних школа представља чињеница да у свакој од њих, изузев Тресија (1 чисто и 1 комбиновано одељење), постоји и шест комбинована одељења (Центар 2 Бакчине 2 и Ђуринци 2). Ипак и оне су сасвим опремљене и све имају: графоскоп, дијапројектор, ТВ апарат, касетофон и основна учила и дидактичке материјале за поједине наставне предмете.

Опремљеност школске библиотеке је добра, укупно има 10932 књиге, дакле 15,82 књиге по ученику, што одговара Нормативу (10 – 15). Динамика набавке књига сваке године се врши у обиму који је у горњој граници Норматива (од 0,8 до 1 књиге по ученику и наставнику).