Monday June 18 , 2018

aktuelno

Обавештење о закљученим уговорима - ЕКСКУРЗИЈЕ

User Rating: / 2
PoorBest 

 

ОШ „Јелица Миловановић“

Сопот, Кнеза Милоша 12 Број: 872-8/17

Датум: 13.10.2017. године Јавна набавка број: НМВ-02/17

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

· Назив наручиоца: Основна школа „Јелица Миловановић“

· Адреса наручиоца: Кнеза Милоша 12, 11450 Сопот

· Интернет страница наручиоца: www.jelica.edu.rs

· Врста наручиоца: Јавна установа

· Делатност: Образовање 8520

· Врста поступка: Јавна набавка мале вредности по партијама

· Врста предмета: Услуге

· Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи обликована у више посебних целина (партија) и то:

ПАРТИЈА 1 – једнодневна екскурзија за ученике I разреда

ПАРТИЈА 2 – једнодневна екскурзија за ученике II разреда

ПАРТИЈА 3 – једнодневна екскурзија за ученике III разреда

ПАРТИЈА 4 – једнодневна екскурзија за ученике IV разреда

ПАРТИЈА 5 – једнодневна екскурзија за ученике V разреда

ПАРТИЈА 6 – дводневна екскурзија за ученике VI разреда

ПАРТИЈА 7 – дводневна екскурзија за ученике VII разреда

ПАРТИЈА 8 – дводневна екскурзија за ученике VIII разреда

ПАРТИЈА 9 – настава у природи за ученике I-IV разреда

· Назив и ознака из општег речника набавке је шифра 63510000 Услуге путничких агенција и сличне услуге, 55110000 Услуге хотелског смештаја.

· Уговорена укупна вредност без ПДВ-а:

3.700.000,00 динара

· Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

· Број примљених понуда: 1 понуда за све партије.

· Понуђена јединична цена код једине исправне и прихватљиве понуде по ученику:

Партија 1 2.029,16 динара без ПДВ-а, 2.435,00 динара са ПДВ-ом

Партија 2 2.654,16 динара без ПДВ-а, 3.185,00 динара са ПДВ-ом

Партија 3 1.958,33 динара без ПДВ-а, 2.350,00 динара са ПДВ-ом

Партија 4 2.350,00 динара без ПДВ-а, 2.880,00 динара са ПДВ-ом

Партија 5 2.025,00 динара без ПДВ-а, 2.430,00 динара са ПДВ-ом

Партија 6 5.825,00 динара без ПДВ-а, 6.990,00 динара са ПДВ-ом

Партија 7 5.825,00 динара без ПДВ-а, 6.990,00 динара са ПДВ-ом

Партија 8 5.825,00 динара без ПДВ-а, 6.990,00 динара са ПДВ-ом

Партија 9 13.291,66 динара без ПДВ-а, 15.950,00 динара са ПДВ-ом

· Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

· Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.10.2017. године

· Датум закључења уговора: 10.10.2017. године

· Основни подаци о добављачу: MIVEX D.O.O. Београд, Драгице Кончар 21

· Период важења уговора: током 2017. и 2018. године – до реализације екскурзије и наставе у природи и уплате последње рате понуђачу према уговору.

 

 

Одлука о додели уговора - ЕКСКУРЗИЈА

User Rating: / 1
PoorBest 

 

ОШ „Јелица Миловановић“

Сопот, Кнеза Милоша 12 Број: 872-6/17

Датум: 04.10.2017. године Јавна набавка број: НМВ-02/17

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор доноси:

О Д Л У К У

о додели уговора

Уговор за jaвну набавку мале вредности, НМВ-02/2017, додељује се понуђачу “Mivex” D.O.O. из Београда, ул. Драгице Кончар бр. 21, број понуде 895 од 02.10.2017. године, а за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Образложење

Наручилац је дана 25.09.2017. године донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 872-1/17, за јавну набавку НМВ-02/2017 услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи, обликоване у више посебних целина (партија).

За наведену јавну набавку наручилац је дана 25.09.2017. године објавио Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и својој интернет страници: www.jelica.edu.rs.

Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 03.10.2017. године до 11.30 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 понуда за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 следећег понуђача:

 

Број под којим је понуда заведена код наручиоца

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат

пријема

895

Mivex“ д.о.о. из Београда

02.10.2017.

13:20

 

Неблаговремених понуда није било.

Отварању понуда није присуствовао представник понуђача.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стучној оцени понуда број 872-5/17 од 03.10.2017. године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

 

Предмет јавне набавке

Услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи

Редни број јавне набавке

НМВ-02/17

Апропријација у буџету/фин.плану

422411

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-a)

3.700.000,00 динара

 

2) Нема одбијених понуда.

3)

Партија 1.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

5.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

2.400,00

300 дана

-

 

Партија 2.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

3.185,00

300 дана

-

 

Партија 3.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

5.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

2.350,00

300 дана

-

 

Партија 4.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

5.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

2.880,00

300 дана

-

 

Партија 5.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

5.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

2.430,00

300 дана

-

 

Партија 6.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

6.990,00

300 дана

Термин 07.06.-08.06.2018.

 

Партија 7.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

6.990,00

300 дана

Термин 07.06.-08.06.2018.

 

Партија 8.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

6.990,00

90 дана

Термин 26.10.-27.10.2017.

 

Партија 9.

 

Ред.бр.

Понуђач

КРИТЕРИЈУМ

најнижа понуђена цена (са ПДВ-ом)

Рок важења понуде

Напомена

1.

2.

3.

4.

6.

1.

“Mivex” D.O.O, Београд

15.950,00

300 дана

Термин 14.05.-28.05.2018.

 

Након спроведеног стручног оцењивања понуда, Комисија је констатовала да је за јавну набавку услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи за потребе ОШ „Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, Сопот, у поступку јавне набавке мале вредности, број НМВ-02/17, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 25.09.2017. године, за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 прихватљива понуда „Mivex“ D.O.O. из Београда, као једина понуда, па је предложила наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор за партије од 1 до 9.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку за доделу уговора по партијама, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку

о додели уговора за свих девет партија наведеном понуђачу, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.

ОШ „Јелица Миловановић“ Сопот ће у својству Наручиоца, закључити уговор о јавној набавци (за сваку партију појединачно) са наведеним понуђачем, чија је понуда изабрана као прихватљива у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 112. и 113. Закона о јавним набавкама.

ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може

наручиоцу поднети захтев за заштиту

права у року од 5 дана од дана објаве

исте на Порталу јавних набавки. .

.

Директор школе,

Ратко Борикић

 

 

Позив за подношење понуда - ЕКСКУРЗИЈА

User Rating: / 1
PoorBest 

 

ОШ “Јелица Миловановић“ Јавна набавка број: НМВ-02/2017

Сопот, Кнеза Милоша 12

Број: 872-3/17

Датум: 25.09.2017.

На основу члана 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и

ОСНОВНА ШКОЛА

ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ

Сопот, ул. Кнеза Милоша 12,

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу

ОШ “Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, Сопот, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса: www.jelica.edu.rs

Врста наручиоца: Установа основног образовања

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

3. Врста предмета: набавка услуге.

4. Предмет јавне набавке: набавка услуге организовања и извођења екскурзије и наставе у природи, обликоване у више посебних целина ( партија ) и то:

ПАРТИЈА 1 једнодневна екскурзија за ученике I разреда,

ПАРТИЈА 2 једнодневна екскурзија за ученике II разреда,

ПАРТИЈА 3 једнодневна екскурзија за ученике III разреда,

ПАРТИЈА 4 једнодневна екскурзија за ученике IV разреда,

ПАРТИЈА 5 једнодневна екскурзија за ученике V разреда,

ПАРТИЈА 6 дводневна екскурзија за ученике VI разреда,

ПАРТИЈА 7 дводневна екскурзија за ученике VII разреда,

ПАРТИЈА 8 дводневна екскурзија за ученике VIII разреда,

ПАРТИЈА 9 настава у природи за ученике I-IV разреда.

5. Назив и ознака из Општег речника набавке: 63510000 Услуге путничких агенција и сличне услуге и 55110000 Услуге хотелског смештаја.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта www.jelica.edu.rs

8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Рок за подношење понуда је 03.10.2017. године. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 11.30 часова, без обзира на начин на који су послате. Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 11.30 часова. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге организовање и извођење екскурзије и наставе у природи (навести бр. партије), НМВ-02/2017 – НЕ ОТВАРАТИ», на адресу: ОШ “Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, Сопот, или лично преко Секретаријата школе. Понуда се подноси у затвореној коверти овереној печатом подносиоца понуде, и са наведеним називом и адресом.

9. Место, време и начин отварања понуда

Отварање понуда је јавно, 03.10.2017. године. Понуде ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест у 12.00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ОШ “Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, Сопот, на првом спрату, канцеларија директора школе.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда.

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

12. Лице за контакт:

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем Захтева Комисији за јавне набавке на факс 011/8251-067, или електронском поштом на e-mail : sekretar@jelica.edu.rs

Директор

Ратко Борикић

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - ЕКСКУРЗИЈА

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ“

Сопот, Кнеза Милоша 12

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи

НМВ – 02/2017

по партијама:

ПАРТИЈА 1 једнодневна екскурзија за ученике I разреда

ПАРТИЈА 2 једнодневна екскурзија за ученике II разреда

ПАРТИЈА 3 једнодневна екскурзија за ученике III разреда

ПАРТИЈА 4 једнодневна екскурзија за ученике IV разреда

ПАРТИЈА 5 једнодневна екскурзија за ученике V разреда

ПАРТИЈА 6 дводневна екскурзија за ученике VI разреда

ПАРТИЈА 7 дводневна екскурзија за ученике VII разреда

ПАРТИЈА 8 – дводневна екскурзија за ученике VIII разреда

ПАРТИЈА 9 – настава у природи за ученике I-IV разреда

Сопот, септембар 2017. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гл. РС“, бр. 29/13), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности

Услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи

НМВ-02/2017

Конкурсна документација садржи:

 

1.

ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО

4.

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ

5.

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОНУЂАЧА/ ПОДИЗВОЂАЧА/УЧЕСНИКА У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

6.

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈA УСЛУГЕ

7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

8.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75.

9.

СТАВ 2. ЗЈН-А

10.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

11.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

12.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА-СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

13.

ПОТВРДА

14.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ ЗА КОЈУ ПОДНОСИ ПОНУДУ

15.

ОБРАЗАЦ 10

16.

МОДЕЛИ УГОВОРА

 

Напомена:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите у складу са њом.За додатнe информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет адреса наручиоца

Основна школа “Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша број 12, 11450 Сопот

ПИБ: 100150077

Матични број: 07003544

Назив и шифра делатности: основно образовање 8520

Е-mail адреса: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Поступак који се спроводи

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту ЗЈН) и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки, као и прописима којим се уређује област туризма и организовање ексурзија.

Јавна набавка је обликована по партијама.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуге организовања и извођења екскурзије и наставе у природи, обликована у 9 (девет) партија.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка услуге организовања и извођења екскурзије и наставе у природи, назив и ознака из Општег речника набавке – 63510000 Услуге путничких агенција и сличне услуге и 55110000 Услуге хотелског смештаја.

5. Спровођење поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт

Лице за контакт: Ивана Јоцић, секретар Школе, тел/фах.011/8251-111

е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу Јавних набавки.

II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику.Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

2.2 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти или на кутији на предњој страни понуде мора бити налепљен Образац 10. из конкурсне документације.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуда се сматра благовременом ако је у Секретаријат наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 03.10.2017. године до 11.30 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у Секретаријат наручиоца и није оверенa заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда.

Понуду доставити на адресу:

Основна школа “ Јелица Миловановић“

11450 Сопот Кнеза Милоша бр. 12

са назнаком:

“Понуда за јавну набавку мале вредности - Услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи

НМВ-02/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

2.3 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 03.10.2017. године у 12.00 часова, на адреси: Основна школа Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша број 12, 11450 Сопот, у канцеларији директора школе.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

2.4 ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања понуда.

2.5 ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у 9 целина (партија), наведених у јавном позиву.

Понуђач је дужан да наведе да ли се понуда односи за све или поједине партије на обрасцу изјаве којом понуђач потврђује за коју партију подноси понуду.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне партије, понуда се одбија кaо неисправна.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Свака партија може бити предмет посебног уговора.

Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку у једном примерку, a за сваку партију појединачно за коју даје понуду:

- Образац понуде,

- Модел уговора,

- Образац структуре цене.

2.6 ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

2.7 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗЈН

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

2.8 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

2.9 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.10 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће издати рачун;

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

5) обавезе за сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

6) Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

2.11 ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Напомена: Приликом плаћања, изабрани понуђач – пружалац услуге ће у фактури представити цену са ПДВ-ом, осим уколико за одређене услуге које су предмет ове јавне набавке не постоји обавеза плаћања тог пореза или постоји право на ослобађање од плаћања истог, што ће пружалац услуге доказати потврдом или мишљењем издатим од стране надлежног пореског органа.

Начин и услови плаћања: Плаћање се врши за Партије од 1 до 9 у 8 (осам) месечних

 

рата, закључно са 31.05.2018. године. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Потребно је да сви трошкови буду урачунати у коначну цену (улазнице, дискотека и сл.). Ученици ништа накнадно не плаћају.

Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику.

Захтев у погледу извршења услуге:

Школа ће закључити уговор о реализацији наведене ексурзије и наставе у природи са најповољнијим понуђачем ако се стекну услови прописани за њено извођење, односно ако се за екскурзију изјасни (путем писмене сагласности) најмање 60% ученика истог разреда, а за наставу у природи две трећине ученика одељења. Изузетно екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења.

Захтеви у погледу броја пратилаца (гратиса за наставнике), гратиса за ученике и лекара пратиоца:

Обезбедити гратисе за пратиоце, и најмање један гратис за ученика по одељењу. За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац.

Гратиси, које понуђач нуди односе се само на ученике (гратис за ученике је на 15 плативих), гратиси за одељењске старешине – пратиоце се подразумевају.

Рок пружања услуге: Током 2017. и 2018. године.

Рок важења понуде: Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда.

 

2.12 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

2.13 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

2.14 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

2.15 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да при закључењу Уговора достави наручиоцу: Меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу са чланом 47а. Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

- Након истека рока наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача.

- Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и Понудом понуђача.

2.16 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке :

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2. учинио повреду конкуренције,

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

2.17 ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

2.18 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информацијама или појашњењима - јавна набавка мале вредности – Услуга организовањa и извођењa екскурзије и наставе у природи, Партија____ (навести за коју партију), НМВ-02/2017“.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

2.19 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

2.20 УПОЗОРЕЊЕ

У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би могле унапред одредити избор одређене понуде.

У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде испуњен.

У случају обустављања поступка ниједна страна не може започињати ни спроводити поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би могли утицати на непристрастност комисије.

2.21 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је: „Најнижа понуђена цена“.

2.22 РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је у посматраном периоду (претходне три школске године) имао више закључених уговора за организацију екскурзија и наставe у природи ученика основних школа.

2.23 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (ако их има). Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.24 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000 динара.

 1. број жиро рачуна: 840-742221843-57,
 2. шифра плаћања 153 или 253,
 3. позив на број: 97 50-016,
 4. сврха: Републичка административна такса број или друга ознака набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права,
 5. назив наручиоца,
 6. корисник: Буџет Републике Србије.

Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора да:

 1. буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 2. да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована).

2.25 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

2.26 ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Сви трошкови везани за израду комплетне понуде, као и за учешће понуђача у поступку падају искључиво на терет понуђача независно од исхода поступка, односно не представљају директне трошкове везане за пружање предметних услуга, те исти неће бити надокнађени од стране наручиоца.

2.27 ПРАВО ОДУСТАНКА ОД ПОСТУПКА

Наручилац задржава право одустанка од поступка јавне набавке по позиву за достављање понуда и спроведеном поступку у случају:

· Суштинских промена финансијских околности, захтева или техничких услова набавке;

· Када је услед ванредних, непредвиђених догађаја, односно више силе, извршење уговора немогуће;

· Нерегуларност процедуре, нарочито уколико је услед тога дошло до угрожавања слободне и отворене конкуренције понуђача.


ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр.______ од _________ за јавну набавку мале вредности НМВ-02/2017

Услуга организовања и извођења екскурзије/наставе у природи, Партија____ (уписати број партије)

Табела 1.

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

 

Име особе за контакт:

 

e-mail:

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Порески број понуђача (ПИБ):

 

Матични број понуђача:

 

Шифра делатности:

 

Назив банке и број рачуна:

 

 

Лице овлашћено

за потписивање

уговора:

Понуђач је евидентиран као обвезник

ПДВ (заокружити)

ДА

НЕПонуду дајем: (заокружити начин давања понуде, и уписати податке под Б) и В))

 

Табела 2.

 

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

 

Напомена:

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.


Табела 3:

Партија бр.______ екскурзија/настава у природи за ученике _______ разреда

 

1. Цена по ученику

2. Број гратиса за ученике

(минимум један по одељењу)

3. Додатни број гратиса за ученике

 

Укупна вредност услуге

............................................

динара (без ПДВ)

са свим трошковима

динара (са ПДВ)

............................................

у ____________месечне рате

Начин и рок плаћања:

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, до 45 дана од

дана пријема исправно испостављене фактуре

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок пружања услуге:

Током 2017. и 2018. године, период назначен у тендерској документацији по партијама

Рок важења понуде:

_____ дана од дана отварања понуде

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуде)

Датум

Понуђач

М. П.

М.П.

Подизвођач

 

Напомена:

 • Образац копирати у потребном броју примерака.
 • Обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
 • У цену арнжмана морају бити урачунати трошкови реализације свих садржаја.
 • Саставни део понуде је програм путовања и општи услови путовања које понуђач подноси уз понуду у писменој форми.
 • Образац понуде је потребно попунити.
 • Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.
 • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77 ЗЈН

Наручилац је одредио у конкурсној документацији да се испуњеност свих услова доказује достављањем изјаве на прописаним обрасцима којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију захтеваних доказао испуњености обавезних и додатних услова и то:

3.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75. ЗЈН)

1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра.

2. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ за правно лице:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ за предузетнике и за физичко лице: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

3. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ за правно лице, предузетнике, физичко лице: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

Регистар понуђача:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

3.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76. ЗЈН)

4. Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Доказ:

· Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012 и 84/2015)

5. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 2014, 2015, 2016. год. имао реализоване уговоре за организацију екскурзија или наставе у природи ученика основних и средњих школа и предшколских установа вредности од најмање 12.000.000,00 динара (словима: двадесетмилионадинара) по години и да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) за период од 3 године пре објављивања позива за подношење понуда укључујући и дан објављивања.

Доказ:

· Извештај о бонитету БОН-ЈН за три године (2014, 2015, 2016)

· Референтну листу - Потврде издате и потписане од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима

· Потврда Народне банке Србије да понуђачу рачуни нису били у блокади

6. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним кадровским капацитетом, да понуђач у моменту објављивања позива за подношење понуде има минимум 9 (девет) радно ангажованих лица, од чега минимум 2 водича - пратиоца са лиценцом.

Доказ:

· М-А образац

· Лиценце ( потврде-уверење) за лиценциране кадрове

7. Довољан технички капацитет – да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа или Уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе (најмање 10) високе туристичке класе (клима/видео/тв) старости до 5 година.

Доказ:

· Фотокопија Уговора о закупу или пословно-техничкој сарадњи и Потврде о сарадњи између превозника и туристичке агенције о обезбеђивању висококомфорних аутобуса који нису старији од 5 година, или Доказ о својини, или Уговор о закупу горе наведених аутобуса.

8. Да у моменту подношења понуде има Програм путовања за Партију за коју подноси понуду, Опште услове путовања у складу са Законом о туризму, као и Гаранцију путовања – PU ''Yuta'' у износу од 300.000,00 еура.

Доказ:

· Програм путовања са садржајем и дестинацијама датим у Конкурсној документацији, Општи услови путовања и Уговором о гаранцији путовања. Програм путовања поднети посебно за сваку партију за коју се подноси понуда.

9. Да у моменту подношења понуде поседује, на име школе, доказ о резервацији хотела са две/три звездице за смештај и исхрану, за екскурзије које трају дуже од једног дана;

Доказ:

· Доказ о праву својине или други основ располагања смештајним капацитетима у термину који је понуђен за реализацију екскурзије/путовања (уговор о закупу капацитета или резервација);

НАПОМЕНА:

 • Испуњеност обавезних услова (услови од 1 - 3) понуђач доказује ИЗЈАВОМ. Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.

 • Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова за учешће у поступку (тачке 1-3).

 • Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 9. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

3.3 ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

· Образац понуде.

· Образац изјаве о независној понуди.

· Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а.

· Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења.

· Модел уговора

3.4 ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде и Овлашћење за корисника бланко соло менице.

3.5 ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца. Испуњеност услова (од 1. до 3.) доказује се Изјавом.

Испуњеност додатних услова подизвођач доказује достављањем у фотокопији свих тражених додатних доказа.

3.6 ГРУПА ПОНУЂАЧА

Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1.до 3. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 4. до 9. овог обрасца испуњавају кумулативно.

Испуњеност услова (од 1. до 3.) доказује се Изјавом.

3.7 СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

3.8 ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН

Назив понуђача:________________________________

Место и адреса седишта понуђача:_________________________________

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки, за учешће у поступку јавне набавке, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум: М.П. Потпис понуђача:

____________________ ___________________________ОБРАЗАЦ 2-б

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН

Назив подизвођача: ________________________________

Место и адреса седишта подизвођача: ____________________________________________

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум: М.П. Потпис понуђача:

____________________ ___________________________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава и доставља понуђач, само у случају да наступа са подизвођачем.

У случају већег броја подизвођача Образац треба фотокопирати.ОБРАЗАЦ 2-в

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗЕЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН

Назив понуђача који је учесник у заједничкој

понуди:__________________________________________________________

Место и адреса седишта понуђача који је учесник у заједничкој

понуди:_________________________________________________________

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам самостално услове из члана 75., док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) испуњавам кумулативно са осталим учесницима у заједничкој понуди, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са

прописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум: М.П. Потпис понуђача:

____________________ ___________________________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој понуди и то само у случају да се наступа у заједничкој понуди.

У случају већег броја понуђача Образац треба фотокопирати.ОБРАЗАЦ 3

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака, а настава у природи за најмање две трећине ученика одељења. Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења. Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије/наставе у природи (школа нема обавезу према изабраном понуђачу уколико се за екскурзију/наставу у природи не изјасни потребан број ученика).

Након избора понуђача, родитељи ученика који путују обавезни су да потпишу Програм путовања и Опште услове путовања, чиме потврђују да су упознати са условима за путовање и да су са истим сагласни.

Програм путовања и Општи услови путовања садрже све елементе прописане законом којим се уређује делатност туризма. Писмена сагласност родитеља је саставни део уговора који закључује директор са изабраним понуђачем.

Агенција је дужна да се придржава утврђених општих услова путовања и програма путовања.

По захтеву школе и родитеља потребно је да све буде урачунато у коначну цену (трошкови превоза, водича, дневнице лекара за партију 6, 7, 8. и 9, гратиси, улазнице, и сл.).Ученици не смеју ништа накнадно плаћати. Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику.

Услови путовања: Агенција се обавезује да обезбеди туристички аутобус старости до пет годинa, што ће и стајати у уговору који закључи са школом.

Поред наведених услова понуђач је у обавези да у понуди наведе: објекте у ком ће ученици бити смештени (назив, место и адреса, да ли је категорисан, да ли је хотел, мотел, одмаралиште или друго, телефон) и објекте у коме ће ученици добити оброк (назив, место, адреса, телефон).

Приликом закључивања уговора, агенција је дужна да обезбеди да ће пре отпочињања путовања превозник да поднесе:

- Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана;

- Тахографске улошке за претходна два дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

Потребно је да агенција обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не врши ноћу, у времену од 22,00 до 05,00 часова.

За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар-пратилац.

Орган унутрашњих послова ће извршити контролу документације и техничке исправности возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања.

Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку неисправност возила, или било који други разлог у погледу психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака.

Уговор који закључују директор школе и агенција, осим основних, садржи и следеће елементе:

- Појединачну и укупну цену према броју путника;

- Начин плаћања;

- Податке о водичу, здравственој заштити и броју гратиса;

- Врсти, типу и категорији смештаја;

- Броју оброка и

- Врсти и типу превоза.


 

   

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - ЕКСКУРЗИЈА - наставак

 

ПАРТИЈА 1

екскурзија за ученике I разреда

- Трајање: Један дан

- Планирани обухват ученика: Максималан број - 100% је 50 ученика, од тога - 60% је

30 ученика

- Путни правац: Сопот – Сурчин – Београд (Калемегдан) – Сопот

- Време реализације: мај-јун 2018. године

- Исхрана током пута: ручак (укупно оброка: један)

-Садржаји: Долазак на аеродром Никола Тесла у Сурчину – посета Музеја ваздухопловства“ – Калемегдан (обилазак Калемегданске тврђаве, посета зоолошког врта) – ручак у ресторануодлазак на „Аду Циганлију“.

- Број пратилаца (наставника): 4

- Туристички водич: ДА

- Лекар: НЕ

- Осигурање ученика и наставног особља за време трајања путовања.

Напомена: улазнице за све предвиђене садржаје и обиласке

ПАРТИЈА 2

екскурзија за ученике II разреда

- Трајање: Један дан

- Планирани обухват ученика: Максималан број - 100% је 61 ученика, од тога - 60% је

37 ученика

- Путни правац: Сопот – Мали Иђош – Сопот

- Време реализације: мај-јун 2018. године

- Исхрана током пута: ручак (укупно оброка: један)

- Садржаји: Долазак у Мали Иђош на салаш „Катаи“ – подела ученика на групе: упознавање са околином салаша, сеоским домаћинствима, домаћим животињама, јахање коња и магараца – ручак – одлазак на игралиште (клацкалице, тобоган, љуљашке) – одлазак у центар села и посета етно куће – обилазак „Музеја пекарства“.

- Број пратилаца (наставника): 4

- Туристички водич: ДА

- Лекар: НЕ

- Осигурање ученика и наставног особља за време трајања путовања.

Напомена: улазнице за све предвиђене садржаје и обиласке

ПАРТИЈА 3

екскурзија за ученике III разреда

- Трајање: Један дан

- Планирани обухват ученика: максималан број - 100% је 64 ученик, од тога - 60% је 38 ученика

- Путни правац: Сопот – Сремска Каменица – Нови Сад – Сремски Карловци – Сопот

- Време реализације: мај-јун 2018. године

- Исхрана током пута: ручак (укупно оброка: један)

- Садржаји: Долазак у Сремску Каменицу и посета чика Јовине куће – посета природњачког музеја у Новом Саду – обилазак Новог Сада (разгледање централног градског трга, Градске куће и католичке цркве) – обилазак Петроварадинске тврђаве – одлазак у Сремске Карловце и посета цркве и гимназије.

- Број пратилаца (наставника): 4

- Туристички водич: ДА

- Лекар: НЕ

- Осигурање ученика и наставног особља за време трајања путовања.

Напомена: улазнице за све предвиђене садржаје и обиласке

ПАРТИЈА 4

екскурзија за ученике IV разреда

- Трајање: Један дан

- Планирани обухват ученика: максималан број - 100% је 55 ученика, од тога - 60% је

33 ученика

- Путни правац: Сопот – Орашац – Топола – Крагујевац – Таково – Сопот

- Време реализације: мај-јун 2018. године

- Исхрана током пута: ручак (укупно оброка: један)

- Садржаји: Орашац - обилазак Марићевића јаруге, музеја I српског устанка и цркве – обилазак Тополе (Карађорђев конак и црква Светог Ђорђа „Опленац“) – долазак у Крагујевац и обилазак музеја и спомен-парка Шумарице – обилазак Такова (музеја II српског устанка, цркве брвнаре и Таковског грма).

- Број пратилаца (наставника): 4

- Туристички водич: ДА

- Лекар: НЕ

- Осигурање ученика и наставног особља за време трајања путовања.

Напомена: улазнице за све предвиђене садржаје и обиласке

ПАРТИЈА 5

екскурзијa за ученике V разреда

- Трајање: Један дан

- Планирани обухват ученика: максималан број - 100% је 76 ученика, од тога - 60% је

46 ученика

- Путни правац: Сопот – Лазаревац – Бранковина – Ваљево – Сопот

- Време реализације: мај-јун 2018. године

- Исхрана током пута: ручак (укупно оброка: један)

- Садржаји: Лазаревац (обилазак спомен костурнице посвећеној Колубарској бици) – обилазак Бранковине (спомен комплекс породице Ненадовић и гробног места Десанке Максимовић)обилазак Ваљева (Тешњара, Народног музеја и Муселимовог конака) – слободно време за шетњу и спортске активности.

-Број пратилаца (наставника): 4

- Туристички водич: ДА

- Лекар: НЕ

- Осигурање ученика и наставног особља за време трајања путовања.

Напомена: улазнице за све предвиђене садржаје и обиласке

ПАРТИЈА 6

екскурзија за ученике VI разреда

-Трајање: Два дана

- Планирани обухват ученика: максималан број - 100% је 99 ученика, од тога - 60% је

59 ученика

- Путни правац: Сопот – Међавник – Мокра Гора – Бајина Башта – Овчар Бања – Сопот

- Време реализације: оквирно од 06.06. до 09.06.2018. године

-Исхрана током пута: први дан ручак и вечера, други дан доручак и ручак (укупно оброка четири)

-Смештај: хотел „Дрина“ у Бајиној Башти, три звездице, 1/2, 1/3, 1/4 собе

- Садржаји:

1. дан: Полазак аутобуса испред школе у 7:30 часова. Успутно задржавање. Одлазак до Мећавника и етно села Дрвенграда. Ручак у заказаном ресторану. Одлазак на Мокру Гору и вожња пругом уског колосека. Након вожње наставак пута до Бајине Баште и смештај у хотелу „Дрина“ (вечера, дискотека и ноћење).

2. дан: Доручак у хотелу. Одлазак до манастира Рача. Након манастира одлазак до речице Врело, где је организован ручак. Након краћег задржавања наставак пута и задржавање у Овчар Бањи и обилазак манастира Благовештење. Повратак у вечерњим сатима испред школе у Сопоту.

- Број пратилаца (наставника): 4

- Туристички водич: ДА

- Лекар: ДА

- Осигурање ученика и наставног особља за време трајања путовања.

Напомена: улазнице за све предвиђене садржаје и обиласке

ПАРТИЈА 7

екскурзијa за ученике VII разреда

- Трајање: Два дана

- Планирани обухват ученика: максималан број - 100% је 94 ученика, од тога - 60% је

56 ученика

- Путни правац: Сопот – Међавник – Мокра Гора – Бајина Башта – Овчар Бања – Сопот

- Време реализације: оквирно од 06.06. до 09.06.2018. године

-Исхрана током пута: први дан ручак и вечера, други дан доручак и ручак (укупно оброка четири)

-Смештај: хотел „Дрина“ у Бајиној Башти, три звездице, 1/2, 1/3, 1/4 собе

- Садржаји:

1. дан: Полазак аутобуса испред школе у 7:30 часова. Успутно задржавање. Одлазак до Мећавника и етно села Дрвенграда. Ручак у заказаном ресторану. Одлазак на Мокру Гору и вожња пругом уског колосека. Након вожње наставак пута до Бајине Баште и смештај у хотелу „Дрина“ (вечера, дискотека и ноћење).

2. дан: Доручак у хотелу. Одлазак до манастира Рача. Након манастира одлазак до речице Врело, где је организован ручак. Након краћег задржавања наставак пута и задржавање у Овчар Бањи и обилазак манастира Благовештење. Повратак у вечерњим сатима испред школе у Сопоту.

- Број пратилаца (наставника): 4

- Туристички водич: ДА

- Лекар: ДА

- Осигурање ученика и наставног особља за време трајања путовања.

Напомена: улазнице за све предвиђене садржаје и обиласке

ПАРТИЈА 8

екскурзија за ученике VIII разреда

- Трајање: Два дана

- Планирани обухват ученика: максималан број - 100% је 99 ученика, од тога - 60% је 59 ученика

- Путни правац: Сопот – Стари Костолац – Голубац – Доњи Милановац – Мајданпек Смедерево – Сопот

- Време реализације: период од 25 до 31. октобра 2017. године

- Смештај: хотел „Golden inn у Мајданпеку, три звездице, 1/2, 1/3, 1/4 собе

- Исхрана током пута: први дан ручак и вечера, други дан доручак и ручак (укупно оброка четири)

- Садржаји:

1. дан - Полазак аутобуса испред школе у 7:30 часова. Обилазак археолошког локалитета Виминацијум и Мамут парка. Разгледање средњевековне тврђаве Голубачки град. Долазак до археолошког локалитета Лепенски вир. Ручак у ресторану. Обилазак археолошког локалитета Лепенски вир, стручно предавање и гледање кратког филма. Долазак у Мајданпек и смештај у хотел Golden inn“ (вечера, дискотека и ноћење).

2. дан – Доручак у хотелу. Обилазак Рајкове пећине, повратак у хотел на ручак. Разгледање Смедеревске тврђаве, шетња и разгледање Смедерава. Повратак у вечерњим сатима испред школе у Сопоту.

- Број пратилаца (наставника): 4

- Туристички водич: ДА

- Лекар: ДА

- Осигурање ученика и наставног особља за време трајања путовања.

Напомена: улазнице за све предвиђене садржаје и обиласке

ПАРТИЈА 9

настава у природи за ученике I до IV разреда

- Трајање: седам дана

- Планирани обухват ученика: максималан број 100 ученика

- Дестинација: Вршачки брег.

- Време реализације: у периоду од 12.05. до 31.05.2018. године

- Исхрана током путовања: 7 пансиона + ужина у хотелу

- Смештај: Одмаралиште Дом Црвеног крста, три звездице.

- Садржаји: Полазак аутобуса испред Школе у 8 часова. Долазак на Вршачки брег и смештај у одмаралиште у време ручка. Полазак са Вршачког брега осмог дана у преподневним сатима.

- Број пратилаца (наставника): 6

- Туристички водич: ДА

- Рекреатор: ДА

- Лекар: ДА

- Осигурање ученика и наставног особља за време трајања путовања.

Напомена: улазнице за све предвиђене садржаје и обиласке


ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Напомена: Понуђач није у обавези да понуди наведени образац

Сагласно члану 88. став 1. ЗЈН, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

 

Врста трошкова

Износ трошкова у динарима

1.

2.

3.

4.

5.

Укупно:

 

Датум Понуђач

М. П.

_____________________________ ________________________________ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум Понуђач

________________ М.П. __________________ОБРАЗАЦ 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

________________ М.П. __________________ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ће понуђач

_________________________ уколико буде изабран да закључи уговор у овој јавној набавци, истовремено са потписивањем уговора, наручиоцу доставити бланко соло меницу на износ од 10% од висине понуде без обрачунатог ПДВ-а, менично овлашћење за попуну и наплату менице, захтевом за регистрацију менице овереним од пословне банке и копијом картона депонованих потписа.

Датум Понуђач

________________ М.П. __________________МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: ___________________

Седиште: _____________________________________________

Матични број: ________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ:____________________

Текући рачун: _________________________________________

Код банке:_____________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника сопствене соло менице за добро извршење посла –

КОРИСНИК ОШ “Јелица Миловановић“, (Поверилац)

Седиште: Сопот, Кнеза Милоша бр. 12.

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену соло меницу, серије __________________ и овлашћујемо ОШ “Јелица Миловановић“,Сопот, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности Уговора без ПДВ-а за НМВ-02/2017 Партија___ – јавна набавка мале вредности, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршења посла.

Рок важења ове менице је од _________ 2017. године до __________ 2018. године.

Овлашћујемо ОШ “Јелица Миловановић“, Сопот, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања М.П. Дужник - издавалац

овлашћења менице

____________________________ ________________________

потпис овлашћеног лица

*Oбразац се доставља са Меницом за добро извршење посла

М.П. ДУЖНИК- ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

____________________________________

Потпис овлашћеног лица, оверен печатом


ОБРАЗАЦ 8

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три школске године (2014/2015, 2015/2016. и 2016/2017):

 

Датум

Уговорена

Ред.

вредност са

Наручилац

пружања

Врста услуга

број

израженим

услуга

ПДВ-ом

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака

Датум и место: Потпис овлашћеног лица понуђача:

__________________ М.П. _______________________________П О Т В Р Д А

__________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је _____________________________________________________

за потребе Наручиоца

__________________________________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршило услуге

___________________________________________________________________________

(навести врсту услуга)

у вредности од ________________________________ дин са урачунатим ПДВ-ом,

а на основу уговора ____________ од _________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: _________________________, телефон: _________________

Датум и место: Потпис овлашћеног лица :

__________________ М.П. __________________________________

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.


ОБРАЗАЦ 9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈАМА ЗА КОЈЕ ПОДНОСИ ПОНУДУ

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈАМА ЗА КОЈЕ ПОДНОСИ ПОНУДУ

Изјављујем да у поступку јавне набавке услуге организовање и извођење екскурзије и наставе у природи, обликоване у више посебних целина (партија) понуду подносим за:

ПАРТИЈА 1 –једнодневна екскурзија за ученике I разреда,

ПАРТИЈА 2 –једнодневна екскурзија за ученике II разреда,

ПАРТИЈА 3 –једнодневна екскурзија за ученике III разреда,

ПАРТИЈА 4 –једнодневна екскурзија за ученике IV разреда,

ПАРТИЈА 5 –једнодневна екскурзија за ученике V разреда,

ПАРТИЈА 6 дводневна екскурзија за ученике VI разреда,

ПАРТИЈА 7 дводневна екскурзија за ученике VII разреда,

ПАРТИЈА 8 дводневна екскурзија за ученике VIII разреда,

ПАРТИЈА 9 настава у природи за ученике I до IV разреда.

(Означити партију/е за које се понуда подноси)

Датум М.П. Потпис понуђача

 


ОБРАЗАЦ 10

*Овај образац залепити на коверти или на кутији на предњој страни понуде која се доставља наручиоцу.

ПОШИЉАЛАЦ:_________________________________

_________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

ОСНОВНА ШКОЛА„ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ“

11450 Сопот, ул. Кнеза Милоша 12

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Набавка услуге – организовање и извођење екскурзије и наставе у природи

(навести број партије )__________

НМВ – 02/2017

НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА-


M О Д Е Л У Г О В О Р А

*у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи

* Понуђачи који конкуришу за већи број партија истовремено треба да копирају образац модела уговора за сваку партију посебно за коју конкуришу.

М О Д Е Л У Г О В О Р А ( за Партије 1 до 5 )

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

НМВ-02/17

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот, Кнеза Милоша 12, коју заступа директор Ратко Борикић (у даљем тексту: Наручилац)

ПИБ: 100150077, Матични број: 07003544

и

------------------------------------------------------, --------------------------------------, коју заступа

директор ---------------------------------- , (у даљем тексту: Пружалац услуге),

ПИБ: ----------------------------- Матични број: -----------------

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац услуге, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности број: НМВ-02/2017 - за услугу организовање и извођење екскурзијеи наставе у природи, обликоване у више посебних целина (партија);

- да је Пружалац услуге доставио понуду за Партију ________ број _______ од

______.2017. године, која је саставни део овог Уговора;

- да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара условима из позива и конкурсне документације која је саставни део уговора;

- да је Наручилац услуге у складу са Одлуком о додели уговора број______/17 од

__________.2017.године изабрао Пружаоца услуге за услугу организовања и извођења екскурзије за ученике _____ разреда за школску 2017/2018.годину за ПАРТИЈУ ____ у свему према спецификацији и понуди.

Члан 2.

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза Наручиоца и Пружаоца услуга, у вези организовања и извођења екскурзије за ученике ___________ разреда, и ближе је одређен усвојеном понудом Пружаоца услуге број ______ од ________2017. године за ПАРТИЈУ _____, која је саставни део овог Уговора.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл. 1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорену цену чине:

- појединачна цена екскурзије по ученику за Партију ____, екскурзија за ученике

____ разреда, од __________________ динара без ПДВ-а; односно

__________________са ПДВ-ом .

- Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Саставни део овог уговора чини списак ученика који ће путовати на екскурзију.

У укупно уговорену цену укључени су и гратис аранжмани за ______ ученика и ____

пратиоца и стручног вођу, у складу са понудом изабраног понуђача.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге по овом уговору на рачун код банке

______________________________број__________________________________уплати уговорени износ услуге у 8 (осам) месечних рата у року од 45 дана од дана испостављања фактуре Пружаоца услуге.


Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. овог члана утврди након добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности изврши формирање коначних спискова од стране Наручиоца.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да организује и изведе екскурзију за ученике _____

разреда на релацији ___________________________________________________ у

термину ______________ 2018. године. Уговорне стране су сагласне да ће се тачан датум путовања утврдити накнадно, на основу коначног договора уговорних страна.

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

- да организује и изведе екскурзију за пријављен број ученика по садржају и захтеву из ПАРТИЈЕ _______

- превоз: аутобусима високе туристичке класе до 5 година старости (клима, тв/видео) према програму путовања и конкурсној документацији, и обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 5,00 до 22,00 часа,

-исхрана – ручак,

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди довољан број пратиоца - водича током реализације екскурзије (лични подаци о водичима су код Пружаоца услуге и чувају се у складу са Законом о заштити података о личности),

- да сноси трошкове осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

- да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, одељењских старешина, стручних вођа пута и других) сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Члан 7.

Пружалац услуге је у обавези да пре потписивања овог Уговора, Наручиоцу услуге као средство финансијског обезбеђења достави бланко соло меницу на износ од 10% од висине понуде без обрачунатог ПДВ-а, менично овлашћење за попуну и наплату менице, захтевом за регистрацију менице овереним од пословне банке и копијом картона депоновваних потписа.


Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељењски старешина сваког одељења, стручни вођа пута.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора.

Члан 9.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у

уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Члан 10.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се најпре споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Д И Р Е К Т О Р

Д И Р Е К Т О Р

__________________________

__________________________

 

Ратко Борикић


М О Д Е Л У Г О В О Р А (за Партију 6,7,8)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

НМВ-02/17

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот, Кнеза Милоша 12, коју заступа директор Ратко Борикић (у даљем тексту: Наручилац)

ПИБ: 100150077, Матични број: 07003544

И

------------------------------------------------------, --------------------------------------, коју заступа

директор ---------------------------------- , (у даљем тексту: Пружалац услуге),

ПИБ: ----------------------------- Матични број: -----------------

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац услуге, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности број: НМВ-02/2017 - за услугу организовање и извођење екскурзије и наставе у природи, обликоване у више посебних целина (партија);

- да је Пружалац услуге доставио понуду за Партију ___ број _______ од

________.2017. године, која је саставни део овог Уговора;

- да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара условима из позива и конкурсне документације која је саставни део уговора;

- да је Наручилац услуге у складу са Одлуком о додели уговора број ______/17 од

__________.2017. године изабрао Пружаоца услуге за услугу организовања и извођења екскурзије за ученике _____ разреда за школску 2017/2018. годину за ПАРТИЈУ ____, у свему према спецификацији и понуди.

Члан 2.

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза Наручиоца и Пружаоца услуга, у вези организовања и извођења екскурзије за ученике _____ разреда, и ближе је одређен усвојеном понудом Пружаоца услуге број ______ од ________2017. године за ПАРТИЈУ ____, која је саставни део овог Уговора.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл. 1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорену цену чине:

- појединачна цена екскурзије по ученику за Партију ____, екскурзија за ученике

____ разреда, од __________________ динара без ПДВ-а; односно

__________________са ПДВ-ом .

- Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Саставни део овог уговора чини списак ученика који ће путовати на екскурзију.

У укупно уговорену цену укључени су и гратис аранжмани за ______ ученика и ____

пратиоца и стручног вођу, у складу са понудом изабраног понуђача.

Смештај је у хотелу „Дрина“ у Бајиној Башти, три звездице, 1/2, 1/3, 1/4 собе, за ученике шестог и седмог разреда.

Смештај је у хотелу „Golden inn“ у Мајданпеку, три звездице, 1/2, 1/3, 1/4 собе, за ученике осмог разреда.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге по овом уговору на рачун код банке

______________________________број__________________________________уплати уговорени износ услуге у 8 (осам) месечних рата у року од 45 дана од дана испостављања фактуре Пружаоца услуге.

Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. овог члана утврди након добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности изврши формирање коначних спискова од стране Наручиоца.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да организује и изведе екскурзију за ученике _______

разреда на релацији ___________________________________________________ у

термину ______________ 2017/2018. године. Уговорне стране су сагласне да ће се тачан датум путовања утврдити накнадно, на основу коначног договора уговорних страна.

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

- да организује и изведе екскурзију за пријављени ученика по садржају и захтеву из ПАРТИЈЕ _____

- превоз: аутобусима високе туристичке класе до 5 година старости (клима, тв/видео) према програму путовања и конкурсној документацији, и обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 5,00 до 22,00 часа.

-исхрана на бази 1 пуног пансиона и 1 полупансиона и смештаја у хотелу „Дрина“ у Бајиној Башти (категорија 3 звездице), са вишекреветним собама/односно у хотелу „Golden inn“ (категорија 3 звездице), са вишекреветним собама.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди довољан број пратиоца-водича током реализације екскурзије (лични подаци о водичима су код Пружаоца услуге и чувају се у складу са Законом о заштити података о личности),

- да сноси трошкове осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

- да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, одељењских старешина, стручних вођа пута и других) сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Члан 7.

Пружалац услуге је у обавези да пре потписивања овог Уговора, Наручиоцу услуге као средство финансијског обезбеђења достави бланко соло меницу на износ од 10% од висине понуде без обрачунатог ПДВ-а, менично овлашћење за попуну и наплату менице, захтевом за регистрацију менице овереним од пословне банке и копијом картона депоновваних потписа.

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељењски старешина сваког одељења, стручни вођа пута.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4.овог Уговора.

Члан 9.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у

уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Члан 10.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се најпре споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Д И Р Е К Т О Р

Д И Р Е К Т О Р

__________________________

__________________________

Ратко Борикић

 

М О Д Е Л У Г О В О Р А (за Партију 9)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

НМВ-02/17

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ОШ „Јелица Миловановић“ Сопот, Кнеза Милоша 12, коју заступа директор Ратко Борикић (у даљем тексту: Наручилац)

ПИБ: 100150077, Матични број: 07003544

и

------------------------------------------------------, --------------------------------------, које заступа директор ---------------------------------- , (у даљем тексту: Пружалац услуге),

ПИБ: -----------------------------

Матични број: -----------------

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

 • да је Наручилац услуге, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности број: НМВ-02/2017 - за услугу организовање и извођење екскурзије и наставе у природи, обликоване у више посебних целина (партија);
 • да је Пружалац услуге доставио понуду за Партију 9 број _______ од _______.2017. године, која је саставни део овог Уговора;
 • да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара условима из позива и конкурсне документације која је саставни део уговора;
 • да је Наручилац услуге у складу са Одлуком о додели уговора број______/17 од __________.2017. године изабрао Пружаоца услуге за услугу организовања наставе у природи за ученике I-IV разреда за школску 2017/2018. годину за ПАРТИЈУ 9 у свему према спецификацији и понуди.

Члан 2.

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза Наручиоца и Пружаоца услуга, у вези организовања и извођења наставе у природи за ученике I-IV разреда, и ближе је одређен усвојеном понудом Пружаоца услуге број ______ од ________2017. године за ПАРТИЈУ 9, која је саставни део овог Уговора.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл. 1. овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорену цену чине:

- појединачна цена по ученику за Партију 9, организовање наставе у природи за ученике I-IV разреда, од __________________ динара без ПДВ-а; односно __________________са ПДВ-ом .

- Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Саставни део овог уговора чини списак ученика који ће путовати.

У укупно уговорену цену укључени су и гратис аранжмани за ______ученика и ____пратиоца и стручног вођу, у складу са понудом изабраног понуђача.

Смештај је у одмаралишту „Дом Црвеног крста“ – Вршачки брег, 3 звездице, вишекреветне собе.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге по овом уговору на рачун код банке ______________________________број__________________________________уплати уговорени износ услуге у 8 (осам) месечних рата у року од 45 дана од дана испостављања фактуре Пружаоца услуге.

Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. овог члана утврди након добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности изврши формирање коначних спискова од стране Наручиоца.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да организује и изведе наставу у природи за ученике I-IV разреда на релацији Вршачки брег, у термину ______________ 2018. године. Уговорне стране су сагласне да ће се тачан датум путовања утврдити накнадно, на основу коначног договора уговорних страна.

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

- да организује и изведе услугу организовања наставе у природи за ученике I-IV разреда по садржају и захтеву из ПАРТИЈЕ 9,

- превоз: аутобусима високе туристичке класе до 5 година старости (клима, тв/видео) према програму путовања и конкурсној документацији, и обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 5,00 до 22,00 часа.

-исхрана на бази 7 пуних пансиона и смештаја у одмаралишту „Дом црвеног крста“, три звездице, вишекревтене собе,

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди довољан број пратиоца- водича током реализације наставе у природи (лични подаци о водичима су код Пружаоца услуге и чувају се у складу са Законом о заштити података о личности),

- да сноси трошкове осигурања ученика и осталих путника за време трајања наставе у природи,

- да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, одељењских старешина, стручних вођа пута и других) сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Члан 7.

Пружалац услуге је у обавези да пре потписивања овог Уговора, Наручиоцу услуге као средство финансијског обезбеђења достави бланко соло меницу на износ од 10% од висине понуде без обрачунатог ПДВ-а, менично овлашћење за попуну и наплату менице, захтевом за регистрацију менице овереним од пословне банке и копијом картона депонованих потписа.

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељењски старешина сваког одељења, стручни вођа пута.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора.

Члан 9.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у

уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Члан 10.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се најпре споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Д И Р Е К Т О Р Д И Р Е К Т О Р

__________________________ __________________________

Ратко Борикић


 

   

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара - ел. енергија

ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ“

Кнеза Милоша 12

11450 Сопот

Датум: 15.07.2017. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Јелица Миловановић“ из Сопота

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

– електрична енергија,

за потребе Основне школе „Јелица Миловановић“ из Сопота

ЈН бр. 1/17

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, 11450 Сопот.

2. Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Основне школе „Јелица Миловановић“ из Сопота.

3. Назив из Општег речника набавке: Електрична енергија.

4. Ознака из Општег речника набавки: 09310000.

5. Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): 539.651,90 дин.

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда: 1 (једна) прихватљива понуда.

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

1. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, понуђена цена............................................................................................. 539.651,90 дин.

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.07.2017. године.

11. Датум закључења уговора: 10.07.2017. године.

12. Основни подаци о добављачу: Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд, матични број: 20053658, ПИБ: 103920327.

13. Период важења уговора: 12 месеци.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

 

   

Одлука о додели уговора за ел. енергију

ОШ „Јелица Миловановић“

Сопот, Кнеза Милоша 12 Број: 591-6/17

Датум: 06.07.2017. године Јавна набавка број: ЈН 01/17

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 591-1/17 од 27.06.2017. године и Извештаја комисије за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда, број 591-5/17 од 05.07.2017. године, директор Основне школе „Јелица Миловановић“ из Сопота, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 1/17

I – Додељује се уговор:

v понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице бр. 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-321722/1-17 од 28.06.2017. године.

Образложење:

На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Основне школе „Јелица Миловановић“ из Сопота донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 591-1/17 од 27.06.2017. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1/17.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 27.06.2017. године на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 05.07.2017. године, до 11:30 часова, на адресу Наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег Понуђача:

 

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

18.01-321722/1-17 од 28.06.2017. године

ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

03.07.2017.

10:30

 

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем број 591-2/17 од 27.06.2017. године, сачинила је Записник о отварању понуда број 591-4/17 од 05.07.2017. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 591-5/17 од 05.07.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II - Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12, 11450 Сопот.

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1/17.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Основне школе „Јелица Миловановић“ из Сопота.

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плану за 2017. годину: 421211.

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 1.200.000,00 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

1) ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, понуђена цена.............................................................................................................. 539.651,90 дин.

· активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин.

· активна енергија (виша тарифа): 6,14 дин.

· рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана

·